Base workflow: Manage todos within stage in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 12, 2021 tại 5:00 CH


To manage todos within stage, go to https://workflow.base.vn/ and following these steps:


  Step 1: Choose a workflow, click on icon "


 Step 2: Select "Manage todos within stage"


Step 3: You can add todos, edit name/ assigned to/ duration (hours)/ description and select "Save"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.