Base Workflow: Manage backward options in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 10:51 SA


To manage backward options, go to https://workflow.base.vn/ and following these steps:


Step 1 : Click on icon ""Step 2: Select "Manage backward options"Step 3: Select 1 option from the list>> Save


Step 4: You move back to the correct stage that you set  Note: only workfow owners, stage owners, stage workers can move back jobsCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.