Base Workflow: Delete a stage in

Sửa đổi trên: Mon, 16 Tháng 5, 2022 tại 9:38 SA


To delete a stage, go to https://workflow.base.vn/ and following these steps:


Step 1: Choose a workflow, click on " Edit workflow"Step 2: Select a stage>> Edit>> Remove to delete a stageStep 3: Select "Confirm to delete" Note:

  • The data will be removed and will not recoverable
  • Only delete stage when there are no more jobs in that stage

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.