Base Workflow: Add jobs in workflow in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 11:05 SA


To add jobs in workflow, go to https://workflow.base.vn and please following steps:


Step 1: Clock on "Add jobs" or "+
Step 2: Fill information in pop-up >> Create a new job


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.