Base Workflow: How to handle a stage in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 11:51 SA


To handle a stage, go to https://workflow.base.vn and following steps: 


Step 1: Choose a job in workflowStep 2: Choose a job and handle todosUpdate task result and status for each jobStep 3: Choose "Move Next" to move next 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.