Base Workflow: View jobs in workflow in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 1:39 CH


To view jobs, go to https://workflow.base.vn/, choose a workflow. You can view by board view or list view


Option 1: Board view:
You choose "Board" in menu bar or this icon:Option 2: List view
Click on" Jobs"or this icon:Note:You can use filters to filter jobs by status : Active, Done, Failed, Overdue


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.