Base Workflow: Quick search/ Filters in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 12, 2021 tại 2:28 CH


To find job by filters, go to https://workflow.base.vn/ and following steps: 

Step 1: Select a workflow and click on "Filters"Step 2: You can customize "Filters" as required
Step 3: Select "Update ", the system will show the search results

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.