Base Workflow: Add/ Remove followers in a job/ todo in

Sửa đổi trên: Fri, 31 Tháng 12, 2021 tại 10:11 SA


To add/ Remove followers in a job, go to https://workflow.base.vn/ and following steps: 


1. Add/ remove follower in a job

  • Choose a job


a) Add followers

  • Click on "Add followers" >> Tag user name


b) Remove follower: 

  • Click on follower>> "Remove follower"


  • Click on " unfollow" to unfollow yourself


2, Add/ remove follower in todo

  •  Choose a todo


a) Add followers:

  • Select "Follow" to add yourself


b) Remove follower in todo

  • Select "Unfollow" to remove yourself


  •      Click on follower and choose remove  
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.