Base Workflow: Add multi follower in

Sửa đổi trên: Fri, 31 Tháng 12, 2021 tại 11:01 SA


To add multi followers in a job, go to https://workflow.base.vn/ and following these steps:


Step 1 : Choose a job in workflow 

Option 1:  Click on icon "..." and select "Add multi follower"Option 2: Click on a job>> icon >> Add multi follower

Step 2: @tag username  >> Add Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.