Base Workflow: Set tags for a job in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 1, 2022 tại 10:39 SA


To set tags for a job, go to https://workflow.base.vn, select a workflow and following steps:


Step 1: choose a job need to set tags Step 2: Click on icon >> select "Edit job info"Step 3: Select "Please select tags"Step 4: Select existing tags or add new tags>> "Save"Tags will be displayed bellow the job Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.