Base Workflow: Duplicate job in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 1, 2022 tại 10:51 SA


To duplicate job, go to https://workflow.base.vn/, choose a workflow and following steps:


Step 1: Click on ".." next to job =>Select "Duplicate job"Step 2: Edit information  => Select "Duplicate job"Step 3: New duplicate job show up at first stage Note:

  • With the todo list available in the job, if the assignee has set the default in workflow, when duplictae will keep the assigned person of that todo.
  • Job follower will not be able to perform this feature.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.