Base Workflow: Delete todo in a job in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 1, 2022 tại 11:10 SA


To delete todo in a job, go to https://workflow.base.vn/, choose a workflow and following steps:


Step 1: Choose a job that contains the todo 



Step 2: Select todo to be deleted



Step 3: Select "Remove" >> "OK" to delete todo



Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.