Base Workflow: Set permission to create new workflow in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 1, 2022 tại 4:55 CH


To set permission to create new workflow, go to https://workflow.base.vn/ and following steps:


Step 1: Choose item "Manage ">> icon "...">> "permission to create new workflow"

 

Step 2: Choose 1 of 3 options>> Save


- All users: All accounts can create new workflow

- App admin and special users: Owner, App admin and some special users was tagged 

- Only app admin and higher: Only owner and app admin can crate new workflow

 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.