Base Workflow: Replace user role in workflow in

Sửa đổi trên: Fri, 14 Tháng 1, 2022 tại 2:34 CH


To replace user role in workflow, go to https://workflow.base.vn/, choose a workflow and following steps:

Step 1: Select "Manage Workflows" => icon"..."=> "Replace user roel in workflow"

Step 2: Tag present user and replace user => "Save"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.