Base Inside: Setting company information in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 3:10 CH


To set company information, you follow the steps bellow:


Steps 1: Go to  https://inside.base.vn/  


Step 2:  Select " Settings" >> Company>> fill out company information >> SaveFor item " Display preference ", missions and visions default display in the right of screen, if you tick the line bellow, it was hightlighted on the homepage

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.