Base Inside: Create new channel in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 3:11 CH


To create a new channel, please follow the steps bellow:


  • Step 2:  In the left menu bar, select  Settings>> Channel>> Create channel

Step 3: You fill in the information and then select Save to complete the operationCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.