Base Inside: How the owner manages the channel in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 3:12 CH


Owner has the right to administrate all channel in Inside, can close/ reopen channels or add themselves , add members as admin of a certain channel in Inside.


1. Owner add member as admin of a certain channel

  • Step 1: At the main menu bar, select Settings >> Channels

  • Step 2: You choose the channel to manage >> click on the colon>> select Add admins

  • Step 3: You tag @username and select Save 

2. Owner edit the channel status 

  • Step 1: At the main menu bar, select Settings >> Channels
  • Step 2: You choose the channel to manage >> click on the colon>> select change status

  • Step 3: You choose Enabled/ Disabled >> Save

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.