Base Inside: Setting permission to create CEO/ Board letters in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 11:13 SA


To set permission to create CEO/ Board letters, you follow the steps bellow: 


  • Step 2: Select Settings>> Permissions>> CEO/ Board letters, in section " Permission to create letters", you choose 1 of 3 options>> Save to complete the operation 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.