Base Inside: Setting permission to create Core values in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 11:12 SA


To set permission to create Core values, you follow the steps bellow: 

  • Step 2Select Settings>> Permissions>> Core values, in section " Permission to create core values", you choose 1 of 3 options>> Save to complete the operation 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.