Base Inside: Setting permission to create Code of conducts in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 11:12 SA


To set permission to create Code of conducts, you follow the steps bellow: 

  • Step 2: Select Settings>> Permissions>> Code of conducts, in section " Permission to create code of conducts" you choose 1 of 3 options, if you don't allow everyone to create, you can add people who can create code of conducts by tag @username>> Save to complete the operation Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.