Base Inside: Setting permission to approve of company news in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 11:11 SA


To set permission to approve of company news, you follow the steps bellow: 

  • Step 2Select Settings>> Permissions>> Company news, you turn on the feature " Required approval", and tag username in the box bellow>> Save to complete the operation


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.