Base Inside: Create Core value in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 7, 2022 tại 5:37 CH


To create core value, you follow the steps bellow: 


  • Step 2: At home screen, you select "+">> create core value


  • Step 3: You fill in information in the pop up (name and description), and you can choose additional options bellow and click on Save to complete the operation    


You can manage and edit core value in Core values bar


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.