Base Inside: Disable comments in a Core value in

Sửa đổi trên: Sat, 25 Tháng 6, 2022 tại 10:04 SA


To disable comments in a core value, you follow the steps bellow: 


  • Step 2: In the left menu bar, you choose Core value>> select a Core value>> click on the colon >> Edit


  • Step 3: You click on " Disable comment" >> Save to complete the operation

 For new Core value, you can turn on this feature while create a new Core value

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.