Base Inside: Create code of conduct in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 7, 2022 tại 5:38 CH


To create code of conduct, you follow the steps bellow: 


  • Step 2: At home screen, you select "+" >> Create code of conduct

  • Step 3: You fill in information in the pop up (name and description), and you can choose additional options bellow.  Finally, you click on Save to complete the operation   

After creating successfully, you can edit by: click on " Code of conduct">> choose a Code>"..">> EditCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.