Base Inside: Disable comments in CEO letters in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 2:37 CH


To disable comments in a CEO letter, you follow the steps bellow: 


  • Step 2: In the left menu bar, you choose CEO letters >> select a letter>> click on the colon >>Edit


  • Step 3: You click on " Disable comment" >> Save to complete the operation 


 For new letter, you can turn on this feature while create a new letterCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.