Base Inside: Setting schedule time posting in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 5:49 CH


To set up member can schedule their own posts, owner/ app admin follow the steps bellow:  

For Company news:


  • Step 2: Select Settings>> Company news>> Allow members to schedule their own posts>> Enabled

 

For other type, you set up in channel

  • Step 3: Select Settings>> Allow members to schedule their own posts>> Enabled


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.