Base Inside: Create category in Company news in

Sửa đổi trên: Mon, 4 Tháng 7, 2022 tại 5:26 CH


To create category in Company news,  you follow the steps bellow: 

  • Step 2 : In the left menu bar, select Settings>> Categories in item Company news>> Create category

  • Step 3: You enter Category's name and description >> Save to complete the operationCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.