Base Inside: Disable comments in Company news in

Sửa đổi trên: Mon, 4 Tháng 7, 2022 tại 6:08 CH


To disable comments in Company news, you follow the steps bellow: 

  • Step 2: In the left menu bar, click on Company news

  • Step 3: You choose a company news, click on the colon>> Edit

  • Step 4: You click on Disable comments>> Save to complete the operation  


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.