Base Inside: Remove member from channel in

Sửa đổi trên: Tue, 26 Tháng 7, 2022 tại 2:29 CH


To remove member from channel, please follow the steps bellow:  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Members


  • Step 3: You choose a memberclick on drop down button>> Remove from channel>>OK to confirm
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.