Base Inside: Create an announcement in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 7, 2022 tại 4:02 CH


To post an announcement, please follow the steps bellow:  • Step 2: At home screen, you click on More and choose Create an announcement or  select "+" >> Post an announcement
  • Step 3: You choose a channel that you want to share the announcement, enter announcement title and announcement content. In addition, you can add file and pin to channel. Finally, you click on Post to complete the operation   


 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.