Base Inside: Create a poll in

Sửa đổi trên: Thu, 28 Tháng 7, 2022 tại 5:57 CH


To create a poll, please follow the steps bellow:  • Step 2:  At home screen, you click on Quick update or select "+" >> Quick update 


 

  • Step 3: You enter poll name, choose a channel, add followers and create poll options. You can set some feature in item  Setting and advanced settings for a poll

The poll after creation will display as the photo: 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.