Base Inside: Create a new topic in

Sửa đổi trên: Thu, 4 Tháng 8, 2022 tại 5:24 CH


To create a new topic, please follow the steps bellow:  • Step 2:  At home screen, you click on More and choose Create a topic or  select "+" >> Create a topic  • Step 3You choose a channel that you want to share the topic, enter topic name and topic content. In addition, you can add file and followers. Finally, you click on Post to complete the operation   


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.