Base Inside: Create an event in

Sửa đổi trên: Fri, 5 Tháng 8, 2022 tại 10:21 SA


To create an event, please follow the steps bellow:  • Step 2: At home screen, you click on More and choose Create an event or  select "+" >> Create an event  • Step 3: You choose a channel that you want to share the announcement, enter event title, event time , location and tag managers, guests. You can add file and choose 2 options bellow.
    Finally, you click on Post to complete the operation    Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.