Base Office: Create office in storage in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 4:38 CH


To create office in storage management, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings>> Storage management>> Create office  • Step3: You enter the office name and location>> Save

  • Step 4: The office after creation will appear in storage management


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.