Base Office: Create a new storage in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 3:16 CH


To create a new storage, please follow the steps bellow:


  • Step 2:  In the left menu bar, select  Settings>> Storage management>> Create


  • Step 3: You enter the storage name, storage code, choose office and tag storage owners. In addition, You can choose some options for storage owners


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.