Base Office: Setting permission to send documents/ announcement in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 9:45 SA


To set permission to send documents/ announcement, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings>> General settings>> You set permission in item Additional app permissions>> Save to complete the operation 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.