Base Office: General permissions for app admins and document followers in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 9:45 SA


To set general permission for app admins and document follow, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings>>General settings   • Step 3: In item "General permissions", you tick the allowed permissions for document followers and app admins>> Save to complete the operation  Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.