Base Office: Create document tree and set permission to create documents in each document tree in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 10:39 SA


To create document tree and set permission to create document, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings>> Document tree>> Create

Note: 

  • Only accept documents from certain user groups: If you choose this feature , you need tag username who are allowed to add document in the document tree
  • Only accept certain document types: If you choose this feature , you need select document types only for this item

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.