Base Office: Create receiving document in

Sửa đổi trên: Mon, 29 Tháng 8, 2022 tại 9:58 SA


To create a receiving document, please follow the steps bellow:


 • Step 2: In the left menu bar , you choose "Create document"


 • Step 3: You select type" Receiving document", Document type, Storage and Collection >> Continue


 • Step 4: You fill in information and set permission in item "Advanced settings" >> select Create


You fill in the information:

 • Document title: the name of document
 • Selected folder: select the folder that belongs to the "Collection"
 • Document code: retrieved by setting information code of Document type
 • Sent from : fill in where to sent document
 • Email notification: choose whether to email notifications or not
 • Follower: tag followers to follow document
 • Electronic signature: choose Yes/ No
 • Recipients:tag people who can see the document when the document has been published
 • Content: Content of the document
 • Attachments: Attach related files of the document
 • Keyword: keywords help to quickly search document
 • Advanced settings: You tick the options bellow:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.