Base Office: Soft delete a document in

Sửa đổi trên: Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 10:46 SA


To soft delete a document, please follow the steps bellow:


  • Step 2: You click on the document to delete>> icon arrow>> Soft delete


  • Step 3: You click OK to complete the operation 


You can review them in the "Soft deleted" section

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.