Base Office: Edit document after published in

Sửa đổi trên: Sat, 10 Tháng 9, 2022 tại 10:20 SA


To edit a document after published, please follow the steps bellow:


  • Step 2: Select a document>> Edit document to edit document

a. Edit primary info: you can edit some information bellow>> Save to complete the operation b. Edit document code: You edit code of document >> Save to complete the operation  


c. Edit document date: You choose issued date, effective date and expired date>> Save to complete the operation  


d. Edit extra information: You can edit notes, tags and tick some options for task assignments and followers>> Save 


e. Edit recipients: You add/ edit recipients by tag username/ group in base account>> Save to complete the operation  


f. Edit document type: You choose document type >> Save to complete the operation  

g. Edit storage info: You choose storage to edit document storage>> Save


h. Add more files: choose file to upload

 Note: You can upload up to 3 files at a time

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.