Base Office: Set up email notification in

Sửa đổi trên: Sat, 10 Tháng 9, 2022 tại 5:51 CH


To set up email notification, please follow the steps bellow:

  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings

  • Step 3: Click on section "Document type">> select a document>> Edit

  • Step 4: You tick the item " Allow email notification to all recipients>> Save

  • Step 5: In section " Email notification", you choose Yes when creating document

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.