Base Office: Document review in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 9:12 SA


To review a document, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the section " Pending my approvals", you choose a document to review


  • Step 3: You choose Approve or Reject


  • Step 4: You fill in the information>> Save to complete the operation  


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.