Base Office: Integrate Base Wework (tasks) in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 9, 2022 tại 10:49 SA


To integrate Base Wework , please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings 


  • Step 3: You choose Document type>> Edit


  • Step 4: You choose " Integrate Base Wework (tasks)" >> Save


Documents of that document type will have create task section, you will create task, tag @username to assign, select project, tasklist in Base Wework>> Create to save


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.