Base Office: Setting strictly require reviewers and approval workflow in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 9, 2022 tại 11:31 SA


To set strictly require reviewers and approval workflow, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings 


  • Step 3: You choose Document type>> Edit


  • Step 4: You tick on the section " Strictly require reviewers" and tag reviewers by type @username>> Save to complete the operation   


To set approval workflow for document, you choose 1 of 3 approval type>> Save to complete the operation   

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.