Base Office: Enable SLA for document reviewers in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 9, 2022 tại 2:43 CH


To set enable SLA for document reviewers, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings 


  • Step 3: You choose Document type>> Edit


  • Step 4: You tick on the section  " Enable SLA" and enter the number of hours >> Save to complete the operation   

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.