Base Office: Add custom filed in document type in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 9, 2022 tại 4:29 CH


To add custom field in document type, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings 


  • Step 3: You choose Document type>> Edit>> Custom field


  • Step 4: Choose " Add field" and choose filed type


  • Step 5: You fill in information and press Save


When creating documents of that type of document, the system will request you fill in information in the "custom filed" section


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.