Base Office: Create new master vesion and edit master version in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 10:43 SA


To create new master version and edit master version , please follow the steps bellow:


  • Step 2: For created document, you choose a document>> Edit master version>> Create new master version  • Step 3: You fill in information>> Save

  • Step 4: You type name of master version to searchBeside, if you want to link master version for new document, you can create version and linked master version as follows:

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.