Base Office: Export document data in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 4:11 CH


To export document data , please follow the steps bellow:


  • Step 2: Filter the documents to be exported according to the available filters


  • Step 3: Click on icon ".." >> Export

Note: 

  • Data is exported by page, you need to next page and choose export
  • If you need to export more at the same time, after do step 1, you choose ' Advanced filter">> type total documents (maximun 500 documents)>> Continue


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.