Base Office: Send email notification to external recipients in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:43 SA


To send email notification to external recipients , please follow the steps bellow:

Note : This feature applies to outgoing document type


  • Step 2: Setting allow email notification to external recipients by click on section " Setting ">> Document types >> Edit>> tick the section " Allow email notification to external recipients"  • Step 3: Create outgoing document and choose Yes in the section " Email notification"


  • Step 4: You fill in information in the section " External recipients" and you can tick the feature" send email notification to external recipients" 

Note: if you want to send more emails, choose section " Add more" and type information


  • Step 5: You add attachments and tick the section " Attached files can be directly downloaded in email" to external recipients to download file attachments


  • Step 6: You tick the feature of the section " Advanced setting " and choose Create. The system will send an email to external recipients when the document is published


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.